มีข้อผิดพลาด !ไม่สามารถเข้าทำรายการได้เนื่องจากพ้นกำหนดเวลา
นิสิตสามารถตรวจสอบผลการสอบซ้ำได้ที่หน้าจอตรวจสอบผลการเรียน
หากผลการสอบดีขึ้นจะปรับปรุงเป็นผลการเรียนใหม่เรียบร้อยแล้ว