การประเมินผลการสอนอาจารย์

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รหัสนิสิต :
เลขที่บัตรประชาชน :  (13 หลัก)
*** หากนิสิตไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โปรดแจ้งรหัสนิสิต ชื่อนามสกุล และปัญหาในการเข้าใช้งานได้ที่ mchomchai@gmail.com ***